پنجشنبه 3 فروردين 1402 شمسی /3/23/2023 5:53:40 AM
نتایج بر اساس برچسب
فائو
فائو از رشد ۲۸ درصدی تولید گندم ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داد و ایران را سیزدهمین تولیدکننده